volg ons op:
100 Rabobank en Kampong balletjes.png 110 Kids Kick-off.png 120 H1.png 125 Klapperboom vanuit spelerstunnel.png 130 D1.png 135 Hockeybal en deel pion.png 140 Buddy Kellerman.jpg 150 BlauwHartTips.jpg 155 Rolstoelers.jpg 160 Terras.png 165 David Harte.jpg 170 Pionnen.png 175 Sproeier.jpg 180 BlauwHartTips.jpg 185 Philip Meulenbroek.jpg 190 clubhuisfotowand.jpg 195 Shirts2.jpg 200 Zonnebril.jpg 210 Jongens op het veld ruggen.jpg
Jeugd
Senioren
niets gevondenniets gevonden

Privacyverklaring SV Kampong Hockey

1. Algemeen

1.1 SV Kampong Hockey is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar Gebruikers. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
1.2 Door de Website en/of App van SV Kampong Hockey te gebruiken, al dan niet door het inschrijven als Lid gaat een Gebruiker en/of Lid akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.
1.3 Indien een Gebruiker niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website en/of App niet te gebruiken dan wel zich niet te laten inschrijven als Lid en dit te melden aan SV Kampong Hockey.


2. Definities

2.1 In deze privacyverklaring hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
App: de webapplicatie van SV Kampong Hockey, [naam[A1] ].
Gebruiker: iedere gebruiker van de Website c.q. de App, waaronder Leden.
Lid: degene die zich via de Website en/of App inschrijft als Lid. Een lid heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van lidnummer en wachtwoord.
Privacyverklaring: deze privacyverklaring van SV Kampong Hockey.
SV Kampong Hockey: de verantwoordelijke voor de website http://kamponghockey.nl/kampong en de bijbehorende webapplicatie is vereniging Sportvereniging Kampong Hockey, gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41265815.
Website: de website van SV Kampong Hockey, http://kamponghockey.nl/kampong.

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1 SV Kampong Hockey verzamelt persoonsgegevens van haar Gebruikers die via de Website en/of App persoonsgegevens verstrekken aan SV Kampong Hockey in het kader van een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of de inschrijving als Lid. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:
3.1.1 Bij een bezoek aan de Website of bij gebruik van de App slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
3.1.2 Voor een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt SV Kampong Hockey de daarvoor door de Gebruiker verstrekte contactgegevens (zoals naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres);
3.1.3 Om zich in te schrijven als Lid via de Website en/of App en hierbij door SV Kampong Hockey ondersteund te worden, dient een Lid:
(a) verplicht diens volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord te verstrekken;
(b) verplicht diens financiële gegevens, waaronder rekeningnummer, te verstrekken.
3.2 De verstrekte persoonsgegevens worden door SV Kampong Hockey uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.
3.3 SV Kampong Hockey kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van SV Kampong Hockey die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via [email protected].

4. Melding

4.1 SV Kampong Hockey heeft haar gegevensverwerking aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, onder meldingsnummer [INVULLEN].[A2]

5. Doorgifte aan derden

5.1 Behoudens het bepaalde onder 5.2, hebben alleen de personen die door SV Kampong Hockey zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van Gebruikers.
5.2 SV Kampong Hockey heeft voor de in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een bewerker ingeschakeld, met wie SV Kampong Hockey een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
5.3 Voor het overige zal SV Kampong Hockey de persoonsgegevens van haar Gebruikers, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van SV Kampong Hockey in het belang van haar Gebruikers is.

6. Cookies (algemeen)

6.1 SV Kampong Hockey maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht c.q. de App wordt gebruikt. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website en/of App op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
6.2 Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website c.q. van de App werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien een Gebruiker hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen via [email protected].

7. Google Analytics

7.1 SV Kampong Hockey maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Gebruikers de Website en/of de App gebruiken.
7.2 Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe Gebruikers de Website en/of de App gebruiken, om rapporten over de Website- en App-activiteit op te stellen voor SV Kampong Hockey en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website- en App-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. SV Kampong Hockey is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

8. Sociale netwerken


8.1 Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc., Twitter van Twitter, Inc. en YouTube van YouTube LLC ("sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. SV Kampong Hockey heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
8.2 De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. SV Kampong Hockey is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

9. Links naar en cookies op websites van derden

9.1 Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. SV Kampong Hockey is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

10. Inzage en correctie

10.1 De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. Hiertoe kan men een verzoek doen aan SV Kampong Hockey via [email protected]. Een Lid [A3] kan zijn of haar gegevens tevens bekijken in het persoonlijke account en die gegevens bijwerken.
10.2 Gebruikers kunnen zich afmelden van de digitale nieuwsbrief van SV Kampong Hockey via de Website (http://kamponghockey.nl/site/default.asp?option=205).

11. Bewaartermijn

11.1 SV Kampong Hockey bewaart Bezoekgegevens en persoonsgegevens van haar Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij SV Kampong Hockey op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

12. Beveiliging

12.1 SV Kampong Hockey heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, en (ii) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een uniek lidnummer en wachtwoord. [A4] Ondanks dat SV Kampong Hockey alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

13. Wijzigingen

13.1 SV Kampong Hockey behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van de Website en/of de App houdt in dat Gebruikers akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van SV Kampong Hockey.

14. Contact

Ingeval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of andere aspecten van onze dienstverlening, kan contact worden opgenomen met SV Kampong Hockey via [email protected] of per post. Onze adresgegevens vindt u hier.

© SV Kampong Hockey 2014

Datum publicatie 1 maart 2014
 
Powered by LISA